Skip to main content

Disclaimer Bureau Tielkemeijer

Alle communicatie van Bureau Tielkemeijer (BT) is met de nodige zorg samengesteld en geeft de huidige visie van Bureau Tielkemeijer weer. Het doel hiervan is slechts het verstrekken van informatie.

BT kan desondanks niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze beschikbaar gestelde informatie.

De inhoud kan niet worden opgevat als een advies bepaalde financiële handelingen te verrichten en/of om effecten te kopen of te verkopen. Een dergelijk advies is immers ook afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.

Kennis kan worden vergaard uit financiële katernen, beleggingsbladen, fiscale websites, seminars en dergelijke. Diezelfde positie heeft BT. Beslissingen op basis van deze kennis zijn voor rekening en risico van de gebruiker.

BT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan die het gevolg is van het gebruik van de betreffende informatie.

De opinie van BT kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Tot slot geldt nog een algemene waarschuwing. Aan alle beleggingen zijn risico's verbonden. De waarde ervan kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.